Cookie Consent by Privacy Policies website

Όροι Χρήσης & Ασφάλεια Συναλλαγών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop συνιστά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (παιδικά ρούχα και βαπτιστικά) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 25ης Μαρτίου Αρ. 46, ΤΚ 54248, με ΑΦΜ 103972504, Αρ. ΓΕΜΗ 148728204000, ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 303279, και email: infotrabolino@gmail.com.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να μελετήσει προσεκτικά το σύνολο των υφιστάμενων όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης και ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και στους συνδέσμους που αυτή παραπέμπει, χωρίς καμία επιφύλαξη ή εξαίρεση. Η αποδοχή των όρων χρήσης τεκμαίρεται με την εισαγωγή της ειδικής ένδειξης αποδοχής στην ειδική φόρμα καταχώρισης (“register form”), η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την είσοδο στην επόμενη σελίδα που αφορά στην περιήγηση και πληροφόρηση ως προς τα επιμέρους προϊόντα και στις σελίδες που αφορούν στις παραγγελίες και πληρωμές προϊόντων.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, παραιτούμενος από κάθε τυχόν αξίωση που ήθελε προκύψει από την επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δύναται να τροποποιεί, αναθεωρεί ή καταργεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης ή/και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και ορισμένες ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά και σε κάθε περίπτωση πριν από κάθε χρήση του δικτυακού τόπου, αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop μετά την κατά τα ανωτέρω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν.

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο, παροχή, φωτογραφία, προϊόν ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του παρόντος site από ανηλίκους χρήστες και ότι οι επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων του πρέπει να δηλώνουν ρητά ότι είναι ενήλικοι. Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop είναι αντίθετο και δεν προβαίνει στη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του παρόντος ιστοτόπου και τυχόν χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν δύναται να ελέγχει την ταυτότητα των χρηστών/επισκεπτών του.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop) πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να μην παρεμποδίζουν τη χρήση του από τρίτα πρόσωπα και να προβαίνουν στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την καλή πίστη και τους παρόντες Όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, οι ίδιοι ή με τη βοήθεια τρίτων προσώπων, που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στην Εταιρία εν γένει, ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop μέσω αυτού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Πέρα όμως από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δικαιούται επίσης να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το εν γένει περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ονομασιών, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία (πνευματική ιδιοκτησία και σήματα) του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop ή τρίτων από τους οποίους νομίμως έχει παραχωρηθεί στην Εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ το δικαίωμα χρήσης, τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και τα οποία φέρουν σήματα τρίτων, φέρονται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τούτων και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη έναντι τρίτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, δουλική απομίμηση, τροποποίηση, αλλοίωση, παράφραση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, πώληση, διανομή, αναδημοσίευση, αποστολή ή μεταφόρτωση δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (uploading) με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (εν συνόλω, εν μέρει ή εν περιλήψει) που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους ή τη διάθεση των πληροφοριών στο διαδίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη και ρητή άδεια της εταιρίας «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ

Σε περίπτωση προσβολής οποιουδήποτε δικαιώματος, η Εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός της, για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η απλή περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop από τον επισκέπτη/χρήστη δεν απαιτεί την χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών που συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε εμπορική συναλλαγή / αγορά προϊόντων, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα ελάχιστα προς τούτο αναγκαία στοιχεία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, γίνεται αυστηρά υπό τους όρους του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, υπό τον όρο ότι έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, με προσθήκη της ειδικής ένδειξης στο σχετικό εικονίδιο. Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop κάνει χρήση των προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων χρηστών ή /και πελατών του e-shop της αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω λόγους:

•Εκτέλεση παραγγελιών και παράδοση προϊόντων στη διεύθυνση που θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως

•Έκδοση των νομίμων φορολογικών στοιχείων που αφορούν στην εκτελούμενη συναλλαγή

•Γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας

•Εγγραφή του επισκέπτη/ χρήστη ως μέλους του ηλεκτρονικού καταστήματος  ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop.

Η εν λόγω εγγραφή σημαίνει πρόσβαση σε παλαιότερες παραγγελίες, ενημέρωση ως προς προϊόντα που εσείς επιλέγετε ή/και σε τυχόν προσφορές, αλλαγή των προσωπικών στοιχείων ή/και του κωδικού πρόσβασης σας

•Ενημέρωση σχετικά με νέες συλλογές, προσφορές και προϊόντα (αποστολή Newsletter), εάν εσείς το επιθυμείτε και το εγκρίνετε.

Η Εταιρία μας διαβεβαιώνει ότι δεν διακινεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα προς τρίτους, τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την εταιρία αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρησιμοποιούνται, επίσης, για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και συναγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων, χωρίς αναφορά σε στοιχεία που εξατομικεύουν το υποκείμενο της επεξεργασίας.

Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν παράσχει προς το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop τα προσωπικά τους στοιχεία έχουν δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ να τους παράσχει πληροφόρηση ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της η Εταιρία και τους αφορούν, β) το σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τυχόν αποδέκτες αυτών, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους και δ) το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων από πλευράς των χρηστών για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Εφόσον η Εταιρία υποχρεωθεί σύμφωνα με το Νόμο ή δικαστική απόφαση, δύναται να παράσχει σε αρμόδια Αρχή κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία. Το ίδιο μπορεί να πράξει και σε έκτακτες περιπτώσεις που διακυβεύεται η προσωπική ασφάλεια χρηστών ή τα παντός είδους δικαιώματα της εταιρίας και μόνο στο μέτρο και στο βαθμό που απαιτείται για την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων.

Μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα πηγαίνοντας στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου». Από εκεί μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές στα στοιχεία σας. Εάν επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων δεν έχετε παρά να εισέλθετε στο λογαριασμό σας και να επιλέξετε την κατάργησή του μέσα από το βασικό μενού επιλογών ή με την αποστολή σχετικού email προς την ηλεκτρονική διεύθυνση infotrabolino@gmail.com. Μετά από αυτήν την επιλογή θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχατε δηλώσει πριν τη διαγραφή ή/και SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.

Το password το οποίο σας χορηγείται, όταν γίνεστε μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, αποτελεί την προσωπική ασφάλειά σας. Για να παράσχουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το email χρήστη και το password. Για το λόγο αυτό, τονίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα γνωστοποιείτε σε τρίτους.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικό υπολογιστή του δικτύου της εταιρίας, ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και προστατεύεται με κάθε τεχνικά πρόσφορο μέσο, ώστε να αποφεύγεται η μη εγκεκριμένη χρήση του. Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν πλήρη, ακριβή, αληθή και ορθά στοιχεία προς το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και σε περίπτωση αλλαγής τους να τα επικαιροποιούν. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά και σε κάθε περίπτωση σε ολόκληρο υπεύθυνοι έναντι του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop για όσες πράξεις ή/και αγορές και συναλλαγές διενεργούνται από τον προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης και τον προσωπικό λογαριασμό τους. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, εφόσον λάβουν γνώση ότι έγινε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή/και έλαβε χώρα οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες υποχρεούνται επίσης να κάνουν προσεκτική και σύμφωνη με τις οδηγίες χρήση του λογαριασμού τους και να εξέρχονται με ασφάλεια από αυτόν κάθε φορά που ολοκληρώνουν οποιαδήποτε συναλλαγή ή απόπειρα συναλλαγής. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν επέχει καμία ευθύνη, εφόσον παραλείπουν να συμμορφωθούν στις παραπάνω υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Εάν οι επισκέπτες του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες εκτός από προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop με τη συναίνεση του επισκέπτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς, ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς. Επίσης, παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ- ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες/χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop. Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η παρενόχληση τρίτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεσμεύονται να μην θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και να μην εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η χρήση του δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικό, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στον παρόντα δικτυακό τόπο ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγκρίνει τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Σε περίπτωση που το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop ειδοποιηθεί ή λάβει γνώση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη υλική ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους παρόντες όρους. Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αρμόδια αστυνομική ή δικαστική Αρχή, προς το σκοπό της αποκάλυψης της ταυτότητας οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει, αναδημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο προσβλητικό υλικό ή πληροφορίες.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία, τα οποία υποβάλλουν στο ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διένεξη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για οποιαδήποτε απαίτηση που σχετίζεται ή συνδέεται με την ως άνω διακοπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους – παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ (DISCLAIMER)

Η εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ δηλώνει ρητά και ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται ότι όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση και εν γένει πληροφόρησή του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης του ή εξαγωγής επιστημονικών ή άλλων συμπερασμάτων. Όλο το περιεχόμενο διατίθεται «ως έχει» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκυρη και έγκαιρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή του. Οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο δύναται να αντλήσει ο χρήστης από την ιστοσελίδα, καθίστανται δεσμευτικά για την εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ μόνο εφόσον υποβληθεί προηγουμένως σχετικό ειδικό έγγραφο αίτημα του χρήστη και ακολουθήσει έγγραφη επιβεβαίωση εκ μέρους της εταιρίας «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται την Εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ και το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Επιπλέον, οι χρήστες/επισκέπτες του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα, λογισμικά και στοιχεία.

Η Εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ καταβάλλει κάθε δυνατή τεχνικά προσπάθεια, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί οτιδήποτε, για το οποίο μεσολαβεί ή απαιτείται η συμβολή ή σύμπραξη τρίτων προσώπων. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ελέγχει συνεχώς το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και προβαίνει σε τακτικές ενημερώσεις, και επικαιροποιήσεις και αναβαθμίσεις του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προταθούν εις βάρος της προφανή λάθη, παραδρομές και ανακρίβειες του περιεχομένου, τα οποία συνιστούν αποτέλεσμα ανθρώπινου ή τεχνικού λάθους, που μπορεί εύλογα και εύκολα να διαπιστωθεί. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται στην Εταιρία και να ζητά διευκρινίσεις μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infotrabolino@gmail.com

Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλους δικτυακούς τόπους (sites) ή/και συνδέσμους (links) προς αυτούς, γίνεται για τη διευκόλυνσή σας και η Εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, ή τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από αυτά τα sites.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δε μπορούν να αποτελέσουν βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης του δικτυακού τόπου δίδει σε κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό ή σε ορισμένο γνώρισμα ή σε ορισμένη ιδιότητα ιδιαίτερη σημασία, πριν την οποιαδήποτε συναλλαγή ή/και πρέπει για λόγους υγείας και ασφάλειας να διαθέτει ή να μη διαθέτει το προϊόν συγκεκριμένα γνωρίσματα (π.χ. ειδικές αλλεργίες, δερματικές ασθένειες κ.α.), οφείλει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ζητήσει ρητές διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infotrabolino@gmail.com, προκειμένου να διευκρινίσει με τρόπο θετικό και πέραν πάσης αμφιβολίας τη σύνθεση ή/και τις ιδιότητες συγκεκριμένου προϊόντος.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και κίνδυνο. Η εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.

Η εταιρία «ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ» ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόν κέρδος, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, όπως αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, υποκλοπές, προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ) κλπ). Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή και προσήκουσα χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται από την Εταιρία ή/και τυχόν προστηθέντες της.

Η εκτέλεση της παραγγελίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος κατά τον πραγματικό χρόνο που γίνεται η επεξεργασία της από την εταιρία. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να παρασχεθεί καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα σε προγενέστερο χρόνο (π.χ. κατά τη δόση της παραγγελίας). Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος, η εταιρεία θα σας ενημερώνει σε εύλογο χρόνο.

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται αδιάλειπτα, χωρίς την εμφιλοχώρηση σφαλμάτων, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, καθώς από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες, ωστόσο, ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL. Η τεχνολογία αυτή είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του διαδικτύου (internet), σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρεί ο επισκέπτης/χρήστης στο ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop, κωδικοποιείται πριν βγει online και στη συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.

Τα SSL βγαίνουν σε κλίμακες, 40-bit και 128-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα. Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop χρησιμοποιεί SSL 128-bit, το οποίο είναι ένα τρισεκατομμύριο φορές δυνατότερο από τα αντίστοιχα των 40-bit.

Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνει ο χρήστης όταν γίνεται μέλος του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop. Επίσης συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν τακτικά το password τους και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

COOKIES

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σε μελλοντικές επισκέψεις στον ισότοπο. Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις προτιμήσεις σας, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία αλλά και η αποστολή διαφημίσεων και προσφορών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Επίσης, ο δικτυακός τόπος ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop χρησιμοποιεί τεχνικές remarketing για την προβολή των διαφημίσεών του on-line.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της Google, μπορούν να προβάλουν τις διαφημίσεις μας σε sites στο Internet.

Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, έχουν τη δυνατότητα χρήσης κάποιων cookies (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie) και Cookies τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClickcookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων.

Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Εναλλακτικά μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://google.com/ads/preferences.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop με άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop και συνεπώς δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους και το επίπεδο ασφαλείας των εν λόγω δικτυακών τόπων. Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο δικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια την πλήρη ευθύνη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο, την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τους τόπων και την παροχή των υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop. Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών αυτών τόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται κατά οποιονδήποτε τρόπο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων ή/και της όλης σύμβασης, οι δε συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να προκύψει από ακυρότητα όρου, ερμηνευτικά ή με συμπλήρωση των παρόντων όρων, κατά τρόπο που να εκπληρώνεται ο οικονομικός σκοπός της σύμβασης πώλησης.

Η μη ενάσκηση από το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

Το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, παραίνεσης ή ακόμη ως άμεση ή έμμεση προτροπή των επισκεπτών/χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

Η αξιολόγηση και κατανόηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του συνόλου των όρων χρήσης που αναφέρονται στο παρόν και εν γένει των όρων του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να απέχουν από τη χρήση του ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 303279, Δευτέρα έως Σάββατο σύμφωνα με το ωράριο καταστημάτων, ή να επικοινωνούν με το ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ e-shop στην ηλεκτρονική διεύθυνση infotrabolino@gmail.com καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση:  οδός 25ης Μαρτίου Αρ. 46, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.